Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carduus macrocephalus inconstrictus
Vicia sativa incisa
Trifolium incarnatum incarnatum
Dactylorhiza incarnata incarnata
Cistus incanus incanus Λαδανιά η πολιά
Galium incanum incanum
Matthiola incana incana
Alnus incana incana Κλήθρο της Ροδόπης
Onopordum illyricum illyricum
Cerastium illyricum illyricum Κεράστιο το ιλλυρικό
Petrorhagia illyrica illyrica
Onopordum bracteatum ilex
Scutellaria rubicunda ikarica
Galanthus ikariae ikariae
Biarum tenuifolium idomeneum
Minuartia verna idaea
Scorzonera mollis idaea
Erysimum senoneri icaricum
Symphytum davisii icaricum
Centaurea iberica iberica