Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Imperata cylindrica
Inula britannica
Inula conyza
Inula crithmoides
Iberis odorata
Inula germanica
Inula hirta
Inula oculus-christi
Inula pseudolimonella
Inula subfloccosa
Ipomoea acuminata
Ipomoea purpurea
Ipomoea sagittata
Inula verbascifolia aschersoniana
Inula salicina aspera
Isatis tinctoria athoa
Inula candida candida
Iris unguicularis cretensis
Inula verbascifolia heterolepis
Inula candida limonella