Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea xylobasis
Centaurea zuccariniana
Carex nigra
Chondrilla uromoffii
Carex otrubae
Cerastium runemarkii
Carex ovalis
Campanula sciathia
Carex pallescens
Cephalorrhynchus tuberosus
Cephalanthera cucullata
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera epipactoides
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Cephalaria ambrosioides
Carex punctata
Campanula columnaris
Cephalaria tenuiloba
Conocephalus conocephalus Κωνοκέφαλος ο κωνοκέφαλος