Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aethionema orbiculatum
Aethionema polygaloides
Aethionema retsina
Achnatherum calamagrostis
Achillea collina
Ajuga genevensis
Agave americana
Aquilegia amaliae
Agrimonia procera
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά
Achillea cretica
Achillea aegyptiaca
Agrostis canina
Agrostis capillaris
Agrostis castellana
Acinos suaveolens
Agrostis rupestris
Agrostis stolonifera
Aconitum lamarckii
Alhagi pseudalhagi Αλχάγκι ψευδακχάγκι