Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium nigrum
Allium obtusiflorum
Ajuga genevensis
Achillea depressa
Ajuga iva
Allium staticiforme
Ajuga laxmannii
Alnus glutinosa Κλήθρο
Achillea distans
Allium phthioticum
Allium pillosum
Allium platakisii
Allium ritsii
Allium roseum
Allium rubrovittatum
Allium schoenoprasum
Aiolopus strepens Αιολόπους ο …
Adonis aestivalis Άδωνις ο θερινός
Allium sipyleum
Anchusa azurea