Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fumaria officinalis wirtgenii
Foeniculum vulgare vulgare
Filipendula ulmaria ulmaria
Fumaria petteri thuretii
Festuca rubra thessalica
Fritillaria thessala thessala
Ferulago sylvatica sylvatica
Fagus sylvatica sylvatica Ευρωπαϊκή οξυά
Festuca rubra rubra
Fritillaria thessala reiseri
Festuca pratensis pratensis
Foeniculum vulgare piperitum
Festuda paniculata paniculata
Fraxinus angustifolia oxycarpa Νερόφραξος
Fagus sylvatica orientalis Ανατολική οξυά
Festuca amethystina orientalis
Fumaria officinalis officinalis
Festuca rubra microphylla
Festuca valida leilaensis
Festuca rubra juncea