Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Ophisops elegans macrodactylus Οφίσωψ
Ophiomorus punctatissimus Οφιόμορος
Ophisaurus apodus thracius Τυφλίτης