Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Sesleria doerfleri
Sesleria rigida achtarovii
Sesleria robusta
Sesleria taygetea
Sesleria tenerrima
Sesleria vaginalis
Setaria italica
Setaria pumila
Setaria verticillata
Setaria viridis
Sherardia arvensis
Sibbaldia parviflora
Sibthorpia europaea
Sideritis clandestina clandestina
Sideritis clandestina peloponnesiaca
Sideritis curvidens
Sideritis euboea
Sideritis lanata
Scilla messeniaca
Serapias parviflora