Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Rutilus ylikiensis Δρομίτσα
Rana graeca Ελληνικός Βάτραχος
Rana dalmatina Ευκίνητος Βάτραχος
Rumex palustris Λάπατο το ελόφιλο
Ribes uva-crispa austro-europaeum Λαγοκερασιά
Rana epeirotica Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Rana ridibunda ridibunda Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Rattus rattus alexandrinus Μαυροποντικός
Rutilus macedonicus Μαυροτσιρώνι
Rhinolophus euryale Μεσορινόλοφος
Rhinolophus hipposideros Μικρορινόλοφος
Rhodeus sericeus amarus Μουρμουρίτσα
Rallus aquaticus Νεροκοτσέλα
Riparia riparia riparia Οχθοχελίδονο
Rutilus ohridanus prespensis Πλατίκα
Rhamnus alpinus fallax Ράμνος ο Αλπικός
Rhamnus lycioides graecus Ράμνος ο Γραικός
Rhamnus saxatilis saxatilis Ράμνος ο βραχόφιλος
Rhamnus lycioides oleoides Ράμνος ο ελαιοειδής
Rhamnus pumilus Ράμνος ο νάνος