Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Tetrix ceperoi Τέτριξ ο σεπερόϊ
Tetrix bolivari Τέτριξ ο Μπολιβάριος
Tetrix bipunctata Τέτριξ δίστικτος
Turdus naumanni Στικτή τσίχλα
Talpa romana stankovici Ρωμαϊκός ασπάλακας
Tursiops truncatus Ρινοδέλφινο
Tringa nebularia Πρασινοσκέλης
Tilia rubra rubra Πορφυρή φλαμουριά
Tilia platyphyllos platyphyllos Πλατύφυλλη φλαμουριά
Testudo hermanni hermanni Ονυχοχελώνα
Tadarida teniotis Νυχτονόμος
Tachybaptus ruficollis Νανοβουτηχτάρι
Tropidophoxinellus spartiaticus Μπάφα
Tilia cordata Μικρόφυλλη φλαμουριά
Tringa erythropus Μαυρότριγγας
Turdus ruficollis Μαυρόλαιμη τσίχλα
Tetrao tetrix Λυροπετεινός
Triturus cristatus karelinni Λοφιοφόρος Τρίτωνας
Tringa glareola Λασπότριγγας
Turdus merula merula Κότσυφας