Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Aegypius monachus Μαυρόγυπας
Aythya fuligula Μαυροκέφαλη
Aristichthys nobilis Μαρμαροκυπρίνος
Aythya marila Μαριλόπαπια
Abies borisii-regis Μακεδονικό έλατο
Alosa macedonica Λιπαρία
Anthus pratensis pratensis Λιβαδοκελάδα
Anser caerulescens Λευκόχηνα
Abramis brama Λεστιά
Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς
Agama stellio daani Κροκοδειλάκι το νταάνιο
Agama stellio stellio Κροκοδειλάκι
Apodemus flavicollis Κρικοποντικός
Aquila pomarina Κραυγαητός
Arbutus unedo Κουμαριά
Athene noctua Κουκουβάγια
Anguis fragilis colchicus Κονάκι
Anguis fragilis peloponnesiacus Κονάκι
Anthus cervinus Κοκκινοκελάδα
Alnus incana incana Κλήθρο της Ροδόπης