Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Chenopodium urbicum Χηνοπόδιο το αστκό
Chenopodium ambrosioides Χηνοπόδιο το αμβροσιοειδές
Chenopodium vulvaria Χηνοπόδιο η βουλβάρια
Chenorrhinum minus Χενόρρινο το μικρό
Chenorrhinum idaeum Χενόρρινο της Ιδής
Caretta caretta caretta Χελώνα καρέττα
Chelonia mydas mydas Χελώνα Μύδας (Πράσινη θαλασσοχελώνα)
Ceratonia siliqua Χαρουπιά
Charaxes jasius Χαράξης ο ιάσιος
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon Χαμαιλέων
Chamaecytisus hirsutus Χαμαικύτισος ο χνουδωτός
Chamaecytisus subidaeus Χαμαικύτισος ο υποιδαίος
Chamaecytisus polytrichus Χαμαικύτισος ο πολύτριχος
Chamaecytisus albus Χαμαικύτισος ο λευκός
Chamaecytisus eriocarpus Χαμαικύτισος ο εριόκαρπος
Chamaecytisus dorycnioides Χαμαικύτισος ο δορυκνιοειδής
Chamaecytisus creticus Χαμαικύτισος ο Κρητικός
Chamaecytisus austriacus Χαμαικύτισος ο Αυστριακός
Chamaemelum mixtum Χαμαίμηλο
Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα