Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Acer obtusatum Σφενδάμι βαλκανικό
Acer tataricum Σφενδάμι ανατολικό
Acer orientale Σφενδάμι Κρητικό
Aquila clanga Στικταητός
Aquila rapax orientalis Στεπαητός
Anser anser rubirostris Σταχτόχηνα η πορφυρόραμφη
Anser anser anser Σταχτόχηνα
Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς
Apus apus apus Σταχτάρα
Alauda arvensis arvensis Σταρήθρα
Alauda arvensis cantarella Σταρήθρα
Atherina hepsetus Σουβλίτης
Apus melba tuneti Σκεπαρνάς
Apus melba melba Σκεπαρνάς
Anas querquedula Σαρσέλα
Alosa fallax nilotica Σαρδελομάνα
Accipiter brevipes Σαΐνι
Alburnus alburnus stroumicae Σίρκο του Στρυμώνα
Alburnus alburnus thessalicus Σίρκο της Θεσσαλίας
Alburnus alburnus macedonicus Σίρκο