Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Veronica serpyllifolia serpyllifolia
Veronica scutellata
Veronica scardica
Veronica sartoriana
Veronica rhodopaea
Veronica prostrata prostrata
Veronica praecox
Veronica persica
Veronica panormitana panormitana
Veronica orsiniana teucrioides
Veronica orsiniana orsiniana
Veronica officinalis
Veronica oetaea
Veronica montana
Veronica jacquinii
Veronica hederifolia
Veronica grisebachii
Veronica glauca glauca
Veronica glauca peloponnesiaca
Veronica glauca kavusica