Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Xeranthemum inapertum
Xeranthemum cylindraceum
Xeranthemum annuum
Xanthium strumarium strumatium
Xanthium spinosum
Xanthium orientale
Xanthium brasilicum