Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
linaria microcalyx alba
Zygophyllum album Ζυγόφυλλο το λευκό
Zostera noltii Ζοστέρα του Νολτ
Zostera maritima Ζοστέρα η θαλάσσια
Ziziphus lotus Ζίζιφος ο λωτός
Ziziphora capitata
Zelkova abelicea Αμπελιτσιά
Zantedeschia aethiopica
Zannichellia palustris
Xeranthemum inapertum
Xeranthemum cylindraceum
Xeranthemum annuum
Xanthium strumarium strumatium
Xanthium spinosum
Xanthium orientale
Xanthium brasilicum
Wolffia arrhiza
Withania somnifera
Vulpia myuros
Vulpia muralis