Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Quercus virgiliana Βιργιλιανή βελανιδιά
Quercus trojana Μακεδονική βελανιδιά
Quercus robur robur Ρουπακοβελανιδιά (Ρουπάκι)
Quercus pubescens pubescens Χνουδοβελανιδιά
Quercus pubescens anatolica Χνουδωτή βελανιδιά
Quercus polycarpa Πολύκαρπη βελανιδιά
Quercus pedunculiflora Ντουσκοβελανιδιά (Ντούσκο)
Quercus ithaburensis macrolepis Ήμερη βελανιδιά
Quercus infectoria infectoria Κηκιδοβελανιδιά
Quercus ilex Αριά
Quercus frainetto Πλατύφυλλη βελανιδιά
Quercus dalechampii
Quercus coccifera Πουρνάρι
Quercus cerris Τσέρνο (Τσερνοβελανιδιά)
Quercus brachyphylla Μικρόφυλλη βελανιδιά