Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Euphorbia baselices
Euphorbia arguta
Euphorbia apios
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Euphorbia amygdaloides amygdaloides
Euphorbia aleppica
Euphorbia akenocarpa
Euphorbia agraria
Euphorbia acanthothamnos
Eupholidoptera spinigera Ευφολιδόπτερη …
Eupholidoptera smyrnensis Ευφολιδόπτερη της Σμύρνης
Eupholidoptera prasina Ευφολιδόπτερη η πράσινη
Eupholidoptera pallipes Ευφολιδόπτερη ωχρόπολη
Eupholidoptera megastyla Ευφολιδόπτερη μεγάστυλη
Eupholidoptera leucasi Ευφολιδόπτερη Λευκάζιος
Eupholidoptera latens Ευφολιδόπτερη …
Eupholidoptera kinzelbachi Ευφολιδόπτερη Κιντσελμπάχ
Eupholidoptera icariensis Ευφολιδόπτερη της Ικαρίας
Eupholidoptera gemellata Ευφολιδόπτερη η διπλασιαστής
Eupholidoptera forcipata Ευφολιδόπτερη η …