Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Moenchia erecta erecta
Moehringia trinervia
Moehringia pentandra
Moehringia pendula
Misopates orontium
Mirabilis jalapa
Minuartia wettsteinii
Minuartia verna montana
Minuartia verna thessala
Minuartia verna verna
Minuartia verna idaea
Minuartia verna attica
Minuartia stellata
Minuartia setacea stojanovii
Minuartia setacea setacea
Minuartia saxifraga
Minuartia recurva juresii
Minuartia pseudosaxifraga
Minuartia pichleri
Minuartia mesogitana