Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cyperus esculentus
Cyperus difformis
Cyperus capitatus
Cynosurus elegans
Cynosurus effusus
Cynosurus echinatus
Cynosurus cristatus
Cynoglottis barrelieri serpentinicola
Cynoglossum sphacioticum
Cynoglossum officinale
Cynoglossum lithospermifolium cariense
Cynoglossum hungaricum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum columnae
Cynoglossum aucheri
Cynodon dactylon
Cynara scolymus
Cynara cornigera
Cynara cardunculus
Cynanchum acutum Κύναγχο το οξύ