Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Haplophyllum boissieranum
Haplophyllum balcanicum
Hammatolubium lotoides
Halophila stipulacea Αλοφίλη η παραφυλλοφόρος
Halocnemum strobilaceum Ολόκνημο το στροβιλοειδές
Halimium umbellatum Αλίμιο το σκιαδανθές
Halimione portulacoides Αλιμιόνη η αντρακλοειδής
Haliaeetus albicilla Θαλασσαητός
Halcyon smyrnensis Σμυρνοαλκυόνα
Halacsya sendtneri
Hainardia cylindrica
Haematopus ostralegus Στρειδοφάγος
Haberlea rhodopensis