Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Malus sylvestris Αγριομηλιά
Malus trilobata Αγριομηλιά τρίλοβη
Malus dasyphylla Δασύφυλλη μηλιά
Malvella sherardiana Μαλβέλλα του Σέραρντ
Malope malacoides Μαλώπη η μαλακοειδής
Morus nigra Μαύρη μουριά
Melilotus alba Μελίλωτος ο λευκός
Melilotus altissima Μελίλωτος ο υψηλότατος
Mercurialis ovata Μερκουριαλίδα η ωοειδής
Mespilus germanica Μεσπιλιά
Medicago arborea Μηδική η δενδροειδής
Medicago polymorpha Μηδική η πολύμορφη
Medicago murex Μηδική η πορφύρα
Medicago strasseri Μηδική του Στράσσερ
Medicago heyniana Μηδική του Χεϋνιάν
Malosorbus florentina Μηλόσορβος
Minuartia anatolica Μινουάρτια η ανατολική
Myosotis sicula Μυοσωτίς η Σικελική
Myosotis laxa caespitosa Μυοσωτίς η έρπουσα
Myriophyllum spicatum Μυριόφυλλο το σταχτώδες