Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα KOILADA KAI EKVOLES SPERCHEIOU - MALIAKOS KOLPOS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2440002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φθιώτιδας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 47547.07
Χερσαία Έκταση (ha) 33468.95
Συνολική Περίμετρος (km) 156.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 401.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site is located in the eastern part of central Greece; it is attached to the periphery zone of the Oiti National Park and it is neighbour to Timfristos and Vardousia Mountains. Three different parts can be distinguished in the site: a) Maliakos Bay, b) the estuary of Spercheios River and its surrounding area and c) Spercheios River valley and its springs. Maliakos Bay is a small enclosed embayment connected to the Aegean Sea and N. Evoikos Gulf by two small openings on the east. In the outer eastern part the average depth is 30 m and in the inner western part it does not exceed 25 m; the bottom is covered mostly by soft sediments. Spercheios River meets the sea in the SW corner of the bay. The innermost part of the bay close to the mouth of the river is the shallowest one. The town of Stylida is located on the NW side of the bay. Its port is the most important in the bay, hosting cargo ship and fishing boats. The fishing activity of the bay is conducted by registered fishing boats. Fish and shellfish production of the bay is high. There are fishing restrictions by the State for the inner part (nearly half of the total of the bay). The estuary and its surrounding area forms a diverse landscape. There are two types of natural vegetation. The first one is located along the river bank while the second covers the area of the salt meadows. The former is dominated by Salix sp., Populus sp., Rubus sp., Agnus sp., Phragmites spp., Typha sp. and the latter by Phragmites australis close to the river and by Arthrocremnum sp., Tamarix sp. and Salicornia sp. in the rest of the area. Most the area outside the core is intensively cultivated-mainly ricefields. The land around the estuary is occupied mainly by dry cropland and grasslands while a small portion is covered by olive trees. Around the estuary there are ten villages ; most of their residents are occupied chiefly by agricultural labour. The last part of the estuary, close to the mouth of the river and where the land meets the sea, forms a shallow lagoon-like embayment called Livari; the depth in the biggest part of it is 5m. The westernmost part of the site includes the mountain-type part of Spercheios River, its valley and springs. Due to the extended watershed, the river is characterised by high levels of drifting material. The length of the river is 82.5 km and it starts from Tymfristos Mountain at 2,327 m altitude. Its valley covers around 15,000 ha, with an average altitude of 621 or 810 m. Moving from the city of Lamia to the river's springs, the landscape is dominated by permanent dry and irrigated cropland. At the northern part of the valley there is cropland under shifting cultivation, grasslands and abandoned agricultural lands. Finally, close to the springs of the river, apart from small patches of land occupied by orchards, the area is dominated by abandoned agricultural land. At the fringe around of the valley, close to the foot of the surrounding mountains, the vegetation is characterised by phrygana.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The quality and importance of the site is focused on the following reasons:a) Maliakos Bay supports a significant fish and shellfish production; there is also a very good potential for the development of aquaculture.b) Livari, the innermost part of Maliakos Bay, is a natural sea park for the reproduction of fish and the development of their juvenillesc) The estuary of Spercheios River offers ideal environmental parameters for many species of the avifauna many of which are protected. Actually, the estuary has been characterised as an Important Bird Area (IBA).d) The surrounding cultivated area-mainly ricefields-is of major financial importance for the neighbouring parishes.e) The river itself, supports a diverse fishfauna with many important-endemic, protected-species. Also, it irrigates the fertile soils of its valley and of its estuary.f) The thermal springs of Thermopyles as well as the ckarstic springs of Agia Paraskevi, are of great ecological interest. OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DThe following important species (motivation D, 3.3) have been found in the site:Invertebrates:Lithophaga lithophaga is an important species (Koomen P. and P.J. van Helsdingen), included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC.The insects Leptidia duponcheli, Pieris ergane (Presidential Decree 67/81)Charaxes jasius is included in Annex IV of the Directive 92/43/EECReptiles:Coronella austriaca, Vipera ammodytes, Ablepharus kitaibelli, Lacerta trilineata are included in Annex IV of the Directive 92/43/EECMammals:Nyctalus lasiopterus, Nyctalus leisleri are included in Annex IV of the Directive 92/43/EECNOTEThe population of Phoxinellus spp. of this site belongs to the subspecies P. stymphalicus minutus. According to some authors (Ladiges & Vogt, 1979; Economidis, 1991) this subspecies belongs to the genus Pseudophoxinus.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Although the Provinces of E. Attica, Voiotia, Evvoia and Fthiotida have set certain dispersion places and types of wastewaters to be disposed (law 1964/14-11-1979), the quality of Maliakos Bay waters is affected by the sewage output of the city of Lamia, the nearby villages and the wastewaters from the olive mills around the bay; there are also other types of industries, although much less in number, which affect the bay by dispersing their wastes either in Spercheios River or directly to the sea. The enrichment of the waters is due to land drainage from the surrounding cultivated areas. The use of fertilisers and airsprays is rather intensive in these croplands.Overfishing is another negative factor for the bay. An even more significant threat is the illegal fishing in Livari, the fish nursery of the bay.The vegetation of the estuary and its animals are disturbed by the continuously expanding cultivated areas and over grazing by local cattle.The avifauna is in danger, principally due to the intensive illegal hunting in the estuary.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Nyctalus lasiopterus (Μεγάλος νυχτοβάτης)
Nyctalus leisleri (Μικρός νυχτοβάτης)
Suncus etruscus (Ετρουσκομυγαλή)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Acrocephalus arundinaceus (Τσιχλοποταμίδα)
Acrocephalus melanopogon (Μουστακοποταμίδα)
Acrocephalus scirpaceus (Καλαμοποταμίδα)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas acuta (Ψαλίδα)
Anas clypeata (Χουλιαρόπαπια)
Anas crecca (Κιρκίρι)
Anas penelope (Σφυριχτάρι)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anas querquedula (Σαρσέλα)
Anas strepera (Καπακλής)
Anser albifrons (Ασπρομέτωπη χήνα)
Anser anser anser (Σταχτόχηνα)
Anser erythropus (Νανόχηνα)
Anthus pratensis pratensis (Λιβαδοκελάδα)
Anthus spinoletta littoralis (Νεροκελάδα …)
Aquila clanga (Στικταητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Asio flammeus (Βαλτόμπουφος)
Aythya ferina (Γκισάρι)
Aythya fuligula (Μαυροκέφαλη)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Botaurus stellaris (Ηταυρος)
Branta ruficollis (Κοκκινόχηνα)
Bucephala clangula (Βουκεφάλας)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calidris alpina alpina (Λασποσκαλήθρα)
Calidris minuta (Νανοσκαλήθρα)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Charadrius hiaticula (Αμμοσφυριχτής)
Charadrius morinellus (Βουνοσφυριχτής)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Chlidonias leucopterus (Αργυρογλάρονο)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Cisticola juncidis juncidis (Κιστικόλη (Ντουλαπάρης))
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Cygnus cygnus (Αγριόκυκνος)
Cygnus olor (Κύκνος)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza citrinella (Χιρλοτσίχλονο)
Emberiza schoeniclus intermedia (Καλαμοτσίχλονο)
Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco columbarius (Νανογέρακο)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Fringilla montifringilla (Χειμωνόσπινος)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Gallinago gallinago (Μεκατσίνι)
Gavia arctica arctica (Λαμπροβούτι)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Haematopus ostralegus (Στρειδοφάγος)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Larus fuscus (Μελανόγλαρος)
Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος)
Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος)
Larus minutus (Νανόγλαρος)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Limosa limosa limosa (Λιμόζα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Mergus albellus (Νανοπρίστης)
Mergus serrator (Σκουφοπρίστης)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Numenius arquata arquata (Τουρλίδα)
Numenius tenuirostris (Στενόραμφη τουρλίδα)
Oxyura leucocephala (Κεφαλούδι)
Panurus biarmicus biarmicus (Μουστακαλής)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Phylloscopus collybita abietinus (Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Plegadis falcinellus
Pluvialis apricaria albifrons (Βροχοπούλι)
Pluvialis squatarola (Αργυροβροχοπούλι)
Podiceps cristatus (Σκουροβουτηχτάρι)
Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι)
Prunella modularis (Θαμνοψάλτης)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Stercorarius pomarinus (Γαλαζόραμφος ληστόγλαρος)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna caspia (Καρατζάς)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο)
Sturnus vulgaris tauricus (Ψαρόνι του Ταύρου)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Tringa erythropus (Μαυρότριγγας)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa nebularia (Πρασινοσκέλης)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Vanellus vanellus (Καλημάνα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Alburnoides bipunctatus ohridanus (Τσιρωνάκι)
Gasterosteus aculeatus (Αγκαθερό)
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Pungitius hellenicus (Ελληνογόστεος)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Charaxes jasius (Χαράξης ο ιάσιος)
Thersamonia thetis (Θερσαμονία η Θέτις)
Σχόλια για τα είδη