Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα DELTA ACHELOOU, LIMNOTHALASSA MESOLONGIOU - AITOLIKOU KAI EKVOLES EVINOU, NISOI ECHINADES, NISOS PETALAS, DYTIKOS ARAKYNTHOS KAI STENA KLEISOURAS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2310015
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 44185.62
Χερσαία Έκταση (ha) 23796.18
Συνολική Περίμετρος (km) 411.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 913.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site presents a complex ecosystem that is located in western Sterea Ellada. It is one of the most significant wetlands in Greece. It is also reaching the Ionion Sea and containg the terrestrial areas of the Echinades islands group. Here, a very large lagoon, the Mesolongi lagoon (11,200 ha) predominates in the central part of the wetland system. There are also a number of other smaller lagoons to the north (Aitoliko lagoon, 1400 ha), east (Kleisova, 3000 ha), and the west (Gourounopoules, Paliopotamos, 800 ha). The lagoons of Mesolongi lie behind a fragmented sandy coastal ridge which is located between the mouth of the river Evinos to the east and the Koutsilaris hill to the west; they are connected with the Patraikos Gulf (which forms part of the Ionian Sea) by a large opening. A part of delta of the river Evinos is included in the eastern part of the Mesolongi plain. In the extreme west of the area a part of delta of the river Acheloos occurs. Most of the plain is formed from the sediments deposited by these two rivers. Evinos has deposited sediments that cover a part of the area from Mesolongi eastwards, while sediments from the river Acheloos cover the area from Mesolongi to the west. In the western part of the site, the sediments of the river Acheloos surround rocks and hills, of which the Koutsilaris (433 m) is the highest. In the same part several former beds of the river Acheloos can be distinguished. In places within the area of the lagoons near Ag. Triada, Ag.Taxiarchis and Megalo Vouno, former sand-dune ridges may be observed. The Mesolongi lagoon system was formed in the Holocene. The basin of the lagoon is divided into the Aitoliko and Mesolongi lagoons, which are connected to each other by a narrow channel. From a geological point of view, the area belongs to the Ionian and Gavrovo zones and is composed mainly of sedimentary rocks. A small area of the Gavrovo zone is composed mainly of Upper Cretaceous limestones, Eocenic limestones and flysch. A larger area, in which Echinades islands are included, belonging to the Ionian zone and is composed of Triassic crystalines and evaporites, Jurassic limestones with ceratoliths, Cretaceous and Eocenic limestones and flysch. The soil of the area has originated from erosion of the above rocks. In the whole area dominates the clay deposited in salt water; only along the river beds we find clay deposited in fresh water. The salt water clay has a bluish colour, while the fresh water clay is brownish. The coastal ridge consists of sand. As mentioned above, the lagoons of Mesolongi are connected with the sea by means of several wide openings in the coastal ridge. Nevertheless some parts of the lagoons are rather isolated. This results in large fluctuations of salinity during the course of the year. The salinity of the shallow waters south of Aitoliko and probably near the former monastery Ag. Taxiarchis, also fluctuates considerably. The high salinity in summer, caused by evaporation, is tempered by fresh water flowing into the lagoons from the surrounding fields and some small brooks. During the winter large amounts of fresh water drain into the lagoons. In winter water from the Evinos and Acheloos rivers probably also flows into the lagoons on occasions. The lagoons studied are shallow. Their maximum depth is about 2 m but large areas have a depth of about 1m. Only the Aitoliko lagoon has a maximum depth of 28 m. The principal human activity in the lagoons is fishing. For this purpose elaborate pile screens have been constructed in many creeks using the stems of Arundo donax. In some places large quantities of this material are washed ashore and become substrate for a special type of vegetation. The Mesolongi lagoons were formerly surrounded mostly by extensive salt marshes, large parts of which were drained for agricultural purposes, but still remain infertile and serve as a wildlife habitat. Despite land reclamation, salt marshes, sand-banks and mudflats still occur around the lagoons. A detailed description of the area's plant communities is given by Wolff (1968) and Szijj (1983). Generally the area is characterized by variable habitats. Extensive areas of salt marshes exist where the plant genera Salicornia and Arthrocnemum are dominant, as well as extensive areas of shallow water with a rich submerged vegetation of Ruppia, Enteromorpha and Zostera. Apart from the vegetation units already mentioned (section 3.1) extensive, dense reed communities (Phragmitetum) cover substantial areas, mainly in places where freshwater flows into the lagoons. Such areas occur mainly on the north and northeast shores of the Kleisova lagoon, along the western shore of the Mesolongi lagoon, along the eastern shore of the Aitoliko lagoon at the shore of the Skantzochoiros lagoon, along drainage channels and along the edges of the Acheloos river. In these reed communities, Phragmites australis and Typha latifolia dominate. Despite intense agricultural activities, sufficient hedges of natural vegetation with Phragmites australis, Tamarix parviflora and Juncus maritimus grow between the small fields. In these microbiotopes live importand taxa populations. Furthermore, more animals exist in the drainage channels and the surrounding natural vegetation. Close to the reed belts, stands of Scirpetum maritimi occur. These communities are observed mainly at the Mesolongi lagoon (near Poros) as well as several places to the NE of the Kleisova lagoon. It is also worth mentioning that a long, wide coastal strip with sand-dunes occurs mainly to the south-west of the area. The main plant communities are Agropyretum mediterraneum, Ammophiletum arenariae and Cakiletea maritimae. On the islet of Louros at the inner places behind the dunes, a significant cluster of Juniperus phoenicea grows. All this area is extremely valuable. On the surrounding hills clusters of Quercus macrolepis, macchie and phrygana (with Phlomis fruticosa as the dominant taxon) grow. The Acheloos river is the second largest river in the Balkans. On its estuaries as well as along its banks three main types of riparian forests grow: 1) Riparian forests with Salix alba and Populus nigra as dominant species (such forests occur mainly in the southern area of the delta as well as along the river banks); 2) A forest of Fraxinus angustifolia near Lesini, which is the most valuable part of the riparian vegetation of this area; 3) Clusters with Tamarix parviflora and Vitex agnus-castus (mainly in the southern part of the Delta at Kali Chitsa, as well as along the bank of the river). The estuaries of the Evinos river extend from the east shore of the Kleisova lagoon to the foot of Mt. Varasova. The River Evinos springs from Mt. Vardousia and flows into the Patraikos Gulf. It has a length of 110 km and its drainage basin is 1070 km2. It is noticeable that the riparian vegetation of river Evinos appears significantly different from the equivalent vegetation of River Acheloos. This happens because the Evinos river has not a constant and satisfactory flow during all the year. Therefore the clusters with Salix, Fraxinus and Ulmus, as well as the reed belts (Phragmitetum), all along the edge of the river are rare. On the contrary, the development of Nerium oleander in the area is very intense. About 5 km from the mounth of the river clusters of Populus alba, P. nigra and Arundo donax occur. Close to the mouth of the river riparian vegetation with Platanus orientalis, Nerium oleander and Vitex agnus-castus is developed. At the estuaries of the river, the flow is slow, and poor vegetation with Zostera noltii, Myriophyllum spicatum and Valisneria spiralis occur. Despite the intense agricultural activities enough hedges of natural vegetation with Phragmites, Tamarix and Juncus grow between the small fields. Small isolated formations with Phragmites communis occur at the estuaries of the Evinos river as well as in several places along the edge of the river. Close to the reed belts, stands of Scirpetum maritimum occur, at the place where the salinity increases. At the coastal zone extending from the east shore of the Kleisova lagoon to the west of the mouth of the Evinos river (ca. 3 km in length and 0.5 km in width) the land is lower than sea level and is devoid of discharge, resulting in overflow due to rain water. In that place an extensive saltmarsh with a gradiated natural vegetation (Tamaricetum, Juncetum, Arthocnemetum, Salicornietum) is developed. The coasts of Echinades islands provide a number of submarine and semi-submarine sea caves wich are important seal habitats. The species Tursiops truncatus and Delphinus delphis which are recorded as being present in this area, are included in Directive 92/43/EEC, the Bern and Bonn Conventions, CITES and Corine-Biotopes. They are also recorded by the Presidential Decree 67/1981, and Delphinus delphis is recorded in thw Greek Red Data Book as "Vulnerable". Another important habitat type in thw area are the small Posidonia fields. The non-coastal parts of the islands are preserved in very good natural, ecological condition, they are used by seabirds for their breeding grounds. They also present special interest from phytosociological and management points of view. The most important vertebrate taxa are the fow bats of the generate Rhinolophus and Myotis (both threatened taxa recorded in the Red Data Book as "Endagered" and "Vulnerable" respectively). The tortoise Testudo hermanni and the snake Elaphe quatuorlincata, which are all included in Annex II of the Directive 92/43/EEC. The other importand species (section 3.3) are allocated C and D motivations because they are protected by the Bern Convention and the Presidential Decree 67/1981. A number of raptors are recorded as occuring in the area (Aquila chrysaetos, Circactus gallicus, falco peregrinus, Gyps fulvus, Phalacrocorax aristotelis) and most of these are classified as "Threatened" in the Greek Red Data Book.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This is an important site for breeding, passage and wintering waterbirds and raptors. Species of concern include: Pelecanus crispus, Pleagadis falcinellus, Anas penelope, Aythya ferina, Aythya nyroca, Gyps fulvus, Aquila clanga, Aquila heliaca, Falco naumanni, Haematopus ostralegus, Recurvirostra avosetta, Burhinus oedicnemus, Glareola pratincola, Charadrius alexandrinus, Gallinago media, Numenius tenuirostris, Gelochelidon nilotica, Sterna caspia, Sterna albifrons and Calandrella brachydactyla. The site holds a plethora of waterbirds in winter, on a regular basis (including Anas penelope; Anas crecca; Anas clypeata; Fulica atra). The studied area is a compact ecosystem which although has been strongly influenced by human activities still has significant ecological value, for that reason the wetland it is included in the Ramsar Convention. The flora and fauna of the area is largely specialized due to the extensive presence and dominance of wet-element taxa. As mentioned above, despite land reclamation, extensive areas of salt marshes sandbanks and mudflats still exist. An important part of this site is the pure Fraxinus forest (the only one in Greece) that exists near the Lesini area. Relicts from such a riparian forest occur also on the eastern banks of the Evinos river. These areas have large ornithological and ecological value. The alluvium of the Evinos river are very significant and in very good condition. The estuary of this river consists of one of the most harmonized ecosystems we have encountered. The plant communities of this area are in excellent condition. The coastal zone between the Kleisova lagoon and the Evinos river is the largest unique and uniform part of natural saltmarsh in this site; it is also in a very good natural state. Of great ecological importance is also the ammophilous vegetation of this site which grows mainly on the islets of the lagoons. The important number of site' s islands presents big interest from phytosociological and floristic points of view. The vegetation of the site is composed of a lot of interesting endemic, rare or threatened plants. Centaurea niederi, which is a rare Greek endemic, is a plant listed in Annex II of the Council Directive 92/43/EEC and in the Bern Convention. This plant is listed in the WCMC Plant Database under the category "Endangered" and is also protected by Greek legislation (Presidential Decree 67/1981). Of the Greek endemic plants Teucrium halacsyanum, Silene squamigera and Ophrys argolica are classified as "Rare" in the WCMC Plants Database. The last plant is also protected by Greek legislation (Presidential Decree 67/1981). In addition to the Greek endemic species, some taxa interesting for other reasons, also exist in the site: a) Salvinia natans, which is a plant with interesting geographical distribution classified as "Endangered" in the WCMC Plants Database. This plant is also protected by law in Greece (Presidential Decree 67/1981); b) Scabiosa tenuis, Malcolmia graeca subsp. bicolor, Fritillaria thessala subsp. reiseri and Stachys spinulosa, which are Balkan endemics; c) Cotula coronopifolia, which has interesting geographical distribution area; d) Thalictrum lucidum, Malcolmia nana and Centaurium maritimum, which are rare plants with scattered distributions; e) Fraxinus angustifolia and Alnus glutinosa, the populations of which must be protected; f) Tamarix smyrnensis, which has a sporadic and limited distribution in Greece must also be protected. The fauna of this site is very diverse. Of the vertebrates (other than birds) recorded in the area nineteen are taxa mentioned in Annex II of the Directive 92/43/EEC (section 3.2). Some other non-bird vertebrates of the site have been evaluated as Other or Greek are Important Species as they fall under one to three of the four motivation categories in sections 3.3 and 3.4 for other reasons. Namely, some of these taxa indicated with motivation A are mentioned in the Greek Red Data Book under the categories "Endangered" (the Green Turtle Chelonia mydas and the bats Pipistrellus pipistrellus and P. nathusii), and "Vulnerable" (the jackal Canis aureus and the dolphin Delphinus delphis). All 34 taxa, except the jackal Canis aureus and the fishe Knipowitschia panizzae, receive the C motivation since they are protected by the Bern Convention while Chelonia mydas and the Wildcat Felis silvestris are also mentioned in the CITES Convention. One or more of the following reasons justify the D motivation “Important for other reasons” for most of the species listed in sections 3.3 and 3.4: a) Apart from the frog Rana ridibunda, the lizards Ophisaurus apodus and Ablepharus kitaibelii, the snake Vipera ammodytes, the hare Lepus europaeus, the jackal Canis aureus, the marten Martes foina, the Wildcat Felis silvestris and all six fishes, the remaining taxa are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981; b) The newt Triturus vulgaris graecus, and the lizards Algyroides nigropunctatus and Podarcis taurica ionica are Balkan endemics; c) the anurans Bufo viridis, Hyla arborea, Rana dalmatina, the turtle Chelonia mydas, the lizards Cyrtodactylus kotschyi, Ablepharus kitaibelii, the snake Natrix tessellata, the bat Pipistrellus nathusii, the Wildcat Felis silvestris and the dolphin Delphinus delphis are included in the lists of the CORINE-Biotopes Project; d) The fish Knipowitschia panizzae is known in Greece only from River Evinos; e) The lizard Cyrtodactylus kotschyi has a discontinuous distribution in Greece with isolated populations; f) The hare and wildcat are generally rare in Greece; g) The turtle Chelonia mydas is also evaluated by the IUCN Red List and the UNEP lists. The invertebrate species occuring in the site listed in section 3.4 with motivation D are important for other reasons too. They are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981, except Everes argiades which is included in the list of "Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe".

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The area has been strongly influenced by human activities. Moreover the biggest threat to the ecosystem is the proposed deviation of river Acheloos, that will affect the quality and balance of the water in the lagoons. The implications of this project have been extensively studied (Vasilakis and Bousbouras 1991, 1992).The preservation of this water balance is of great importance for the conservation of the ecosystem as a whole.The area of the eastern part of the Kleisova lagoon is strongly polluted by the wastewaters from Mesolongi, which causes continuous eutrophication in the lagoon. The sand-dunes are strongly threatened by arbitrary building especially in the Louros area. The gallery woodlands seem to be the most effected ecosystems. They are reduced by continuous tree-felling. In addition the forests are being reduced as this land is taken for agricultural use. The Fraxinus forest has been also greatly threatened by grazing and its regeneration is very difficult as the saplings and soil are trampled by cattle. The area between the Kleisova lagoon and the Evinos river, of the wider site which is a significant habitat, presents problems of ownership and is claimed by civilians, as well as by the village of Evinochori. This area is the target of drainage works which result in the disappearance of an important and rare flora and fauna. During the period from the 1930's to the 1970's various reclamation work took place, which caused the degradation and in some cases the disappearance of rare natural habitats. Extensive areas of salt-marshes were altered either successfully or unsuccessfully to agricultural land. The freshwater marshes almost disappeared, along with the alluvial forest. There is also continuing the land reclamation of Tamarix spp. and Juniperus spp. which consist of elements of natural habitats. The habitats of the Echinades islands are in good condition. Anthropogenic activities (grazing, hunting, etc.) which are practised on these islands and effect important sea-bird breeding grounds and many reptile habitats, need to be significantly reduced in order to prevent habitat degradation. One suitable, organized and controled ecotourist development which respects the environment could contribute to the preservation and protection of the natural, biological richness of the site.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Acrocephalus arundinaceus (Τσιχλοποταμίδα)
Acrocephalus melanopogon (Μουστακοποταμίδα)
Acrocephalus schoenobaenus (Βουρλοποταμίδα)
Acrocephalus scirpaceus (Καλαμοποταμίδα)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Aegypius monachus (Μαυρόγυπας)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas acuta (Ψαλίδα)
Anas clypeata (Χουλιαρόπαπια)
Anas crecca (Κιρκίρι)
Anas penelope (Σφυριχτάρι)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anas querquedula (Σαρσέλα)
Anas strepera (Καπακλής)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus cervinus (Κοκκινοκελάδα)
Anthus pratensis pratensis (Λιβαδοκελάδα)
Anthus spinoletta littoralis (Νεροκελάδα …)
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila clanga (Στικταητός)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Arenaria interpres (Χαλικοκυλιστής)
Aythya ferina (Γκισάρι)
Aythya fuligula (Μαυροκέφαλη)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Botaurus stellaris (Ηταυρος)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calidris alba (Λευκοσκαλήθρα)
Calidris alpina alpina (Λασποσκαλήθρα)
Calidris ferruginea (Δρεπανοσκάληθρα)
Calidris minuta (Νανοσκαλήθρα)
Calidris temminckii (Σταχτοσκαλήθρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis spinus (Λούγαρο)
Cercotrichas galactotes (Κουφαηδόνι)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Charadrius hiaticula (Αμμοσφυριχτής)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Chlidonias leucopterus (Αργυρογλάρονο)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Cuculus canorus (Κούκος)
Cygnus olor (Κύκνος)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Emberiza schoeniclus intermedia (Καλαμοτσίχλονο)
Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco cherrug (Στεπογέρακο)
Falco columbarius (Νανογέρακο)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)
Ficedula hypoleuca (Μαυρομυγοχάφτης)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Gallinago gallinago (Μεκατσίνι)
Gallinago media (Διπλομπεκάτσινο)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Haematopus ostralegus (Στρειδοφάγος)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hippolais icterina (Κιτρινοστριτσίδα)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος)
Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος)
Larus minutus (Νανόγλαρος)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Limosa limosa limosa (Λιμόζα)
Locustella luscinioides (Καλαμοτριλιστής)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia luscinia (Τσιχλαηδόνι)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Mergus serrator (Σκουφοπρίστης)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Milvus milvus (Ψαλιδιάρης)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Netta rufina (Φερεντίνι)
Numenius arquata arquata (Τουρλίδα)
Numenius phaeopus (Σιγλίγουρος)
Numenius tenuirostris (Στενόραμφη τουρλίδα)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pandion haliaetus (Ψαραητός)
Panurus biarmicus biarmicus (Μουστακαλής)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Phylloscopus collybita abietinus (Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων)
Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus trochilus acredula (Θαμνοφυλλοσκόπος)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Plegadis falcinellus
Pluvialis apricaria albifrons (Βροχοπούλι)
Pluvialis squatarola (Αργυροβροχοπούλι)
Podiceps cristatus (Σκουροβουτηχτάρι)
Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι)
Porzana porzana (Στικτοπουλάδα)
Prunella modularis (Θαμνοψάλτης)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Saxicola rubetra (Καστανολαίμης)
Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna caspia (Καρατζάς)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sturnus vulgaris tauricus (Ψαρόνι του Ταύρου)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia borin borin (Κηποτσιροβάκος)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Tringa erythropus (Μαυρότριγγας)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa nebularia (Πρασινοσκέλης)
Tringa ochropus (Δασότριγγας)
Tringa stagnatilis (Βαλτότριγγας)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Vanellus vanellus (Καλημάνα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη