Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα KORYFES OROUS SMOLIKAS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2130002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 19975.72
Χερσαία Έκταση (ha) 19975.72
Συνολική Περίμετρος (km) 66.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2636.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 572.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου It is the second highest mountain in Greece, with high peaks and extensive grasslands and pasture in subalpine altitudes. In lower altitudes (1800-2100 m) the rock is serpentine.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες It is a very rich and highly diverse in forest habitats area, very important for some of the rarest mammals of Europe such as the bear and otter. It is also the only locality in Europe for the rare asiatic species Veronica bornmuelleri. It is worthy to say that Aoos river is the southest limit of presence of Pachychilon pictus. Thus, it is considered rare for our country and for the European Union, while it is a common species with big populations in the neighbouring countries (Albania, FYROM). Concerning the fauna the quality of the site is indicated by the occurence of the invertebrates Kirinia climene, Pseudiochazara cingovskii, Pseudochazara graeca coutsisi, Thecla betulae, Agrodiaetus damon which are refered to Heath J. 1981. Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe. Council of Europe, the invertebrates Apatura iris, Pseudochazara graeca coutsisi which are contained to the Presidential Decree 67/1981. The site is important for breeding raptors, alpine and forest species. Species of concern include Neophron percnopterus, Circaetus gallicus, Aquila chrysaetos and Pyrrhocorax pyrrhocorax.Concerning the wild growning plants the quality of the site is indicated by the occurrence of other important taxa. Among them, some taxa are greek endemics (between them 2 serpentine endemics and 5 local endemics), one taxon is protected by the Bern International Convention, some taxa (Aethionema saxatile ssp. oreophilum, Alyssum smolikanum, Barbarea sicula, Centaurea pawlowskii, Crepis baldaccii, Festuca koritnicensis, Narthecium scardicum, Pedicularis olympica, Scorzonera doriae, Sempervivum marmoreum, Silene schwarzenberger, Soldanella pindicola, Verbascum adenanthum, Veronica argute - serrata) are included in the WCMC and/or European Red Data list, other taxa (Acer heldreichii, Aquilegia vulgaris, Campanula hawkinsiana, Coeloglossum viride, Dactylorhiza cordigera, Dactylorhiza sambucina, Dianthus viscidus, Digitalis ferruginea ssp. ferruginea, Digitalis laevigata, Digitalis viridiflora, Gentiana asclepiadea, Gentiana cruciata, Gentiana lutea, Gentiana verna ssp. balcanica, Gymnadenia frivaldii, Helictotrichon aetolicum, Jovibarba heuffelii, Lactuca intricata, Lilium carniolicum ssp. albanicum, Lilium chalcedonicum, Lilium martagon, Narcissus poeticus ssp. radiiflorus, Orchis pallens, Orobanche rechingeri, Poa thessala, Scabiosa taygetea ssp. portae, Viola tricolor ssp. macedonica) are protected by the Greek Presidental Decree (67/1981), some taxa (Allium schoenoprasum, Epilobium palustre, Gnaphalium roeseri ssp. pichleri, Halacsya sendtneri, Haplophyllum boissieranum, Pedicularis petiolaris, Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda, Potentilla geoides ssp. geoides, Scorzonera austriaca, Senecio doronicum, Stachys recta ssp. subcrenata, Trifolium badium, Trollius europaeus) are rare in Greece and/or reach their extreme distribution limits in Northern Greece, some taxa (Abies borisii-regis, Achillea chrysocoma, Allium meteoricum, Amelanchier cretica, Anthemis arvensis ssp. cyllenea, Arenaria conferta ssp. serpentini, Aubrieta scardica, Aurinia corymbosa, Ballota hispanica ssp. macedonica, Bornmuellera baldaccii ssp. baldaccii, Campanula spatulata ssp. spatulata, Campanula tymphaea, Carum graecum ssp. serpentinicum, Carum rupestre, Cerastium banaticum ssp. speciosum, Cerastium decalvans, Cirsium appendiculatum, Crepis viscidula ssp. geracioides, Crocus veluchensis, Dianthus cruentus, Dianthus deltoides ssp. degenii, Dianthus haematocalyx ssp. pindicola, Dianthus integer ssp. minutiflorus, Euphorbia glabriflora, Festuca peristerea, Fumana bonapartei, Galium anisophyllon ssp. plebeium, Galium breviramosum, Galium oreophilum, Gentianella bulgarica, Geranium aristatum, Helleborus cyclophyllus, Herniaria parnassica ssp. parnassica, Hieracium cymosum ssp. heldeichianum, Hieracium waldsteinii, Hypericum rumeliacum ssp. apollinis, Lactuca visianii, Laserpitium siler ssp. laeve, Linum flavum ssp. albanicum, Linum hologynum, Malcolmia orsiniana ssp. angulifolia, Minuartia baldaccii, Myosotis alpestris ssp. suaveolens, Onobrychis montana ssp. scardica, Orlaya daucorlaya, Paronychia albanica ssp. albanica, Pedicularis graeca, Pinguicula balcanica ssp. balcanica, Pinus heldreichii, Plantago media ssp. pindica, Saxifraga rotundifolia ssp. taygetea, Scorzonera purpurea ssp. rosea, Scrophularia laciniata, Sideritis raeseri ssp. raeseri, Silene asterias, Silene caesia, Silene fabarioides, Silene parnassica, Stachys recta ssp. baldaccii, Stachys scardica, Thesium parnassi, Thlaspi microphyllum, Thlaspi tymphaeum, Thymus boissieri, Thymus stojanovii, Thymus teucrioides ssp. alpinus, Trifolium pignantii, Trinia glauca ssp. pindica, Trisetum flavescens ssp. tenue, Valantia aprica, Viola albanica, Viola dukadjinica) are Balkan endemics and other taxa (Campanula foliosa, Campanula trichocalycina, Gnaphalium hoppeanum ssp. magellense, Linum punctatum ssp. pycnophyllum, Senecio scopolii, Silene roemeri, Stachys balcanica, Thymus thracicus) find their main distribution area in the Balkan Peninsula extending also to Turkey or Italy.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Although the area is sparsely populated and remains undeveloped, during the last years forestry practice has been intensive and thus threaten old forests and wild life.A skiing-complex creation is being discussed. Road network created some problems. Threats include the illegal use of poisoned baits.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Acer heldreichii heldreichii (Αγριοπλάτανος)
Achillea chrysocoma
Allium schoenoprasum
Alyssum smolikanum
Aquilegia vulgaris
Aubrieta glabrescens
Barbarea sicula
Botrychium simplex
Campanula foliosa
Campanula hawkinsiana
Carum rupestre
Centaurea pawlowskii
Cerastium smolikanum (Κεράστιο του Σμόλικα)
Cerastium vourinense (Κεράστιο του Βούρινου)
Cirsium appendiculatum
Coeloglossum viride
Crocus veluchensis
Dactylorhiza baumanniana
Dactylorhiza sambucina
Dianthus deltoides degenii
Dianthus integer minutiflorus
Epilobium palustre
Fritillaria epirotica
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata cruciata
Gentiana lutea
Gentianella bulgarica (Γεντιανέλλα η Βουλγαρική)
Geranium aristatum
Hieracium waldsteinii
Jovibarba heuffelii
Laserpitium siler laeve
Leptoplax emarginata
Lilium chalcedonicum
Lilium martagon
Minuartia baldaccii
Narthecium scardicum
Orchis pallens
Orobanche rechingeri
Pedicularis olympica
Pedicularis petiolaris
Peucedanum stridii
Pinguicula balcanica balcanica
Pinus heldreichii (Ρόμπολο)
Poa thessala
Potentilla aurea chrysocraspeda
Potentilla geoides geoides
Scorzonera purpurea peristerica
Senecio doronicum doronicum
Silene asterias
Silene fabarioides
Silene haussknechtii
Silene parnassica dionysii
Soldanella pindicola
Thlaspi epirotum
Thymus stojanovii
Thymus thracicus
Trifolium badium
Trifolium parnassi
Trollius europaeus
Verbascum epixanthinum
Verbascum speciosum megaphlomos
Viola albanica
Viola dukadjinica
Viola epirota
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis butoides (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Aegolius funereus (Ελατόμπουφος)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus spinoletta littoralis (Νεροκελάδα …)
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis spinus (Λούγαρο)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Cuculus canorus (Κούκος)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza citrinella (Χιρλοτσίχλονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus collybita abietinus (Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων)
Prunella modularis (Θαμνοψάλτης)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Saxicola rubetra (Καστανολαίμης)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sturnus vulgaris tauricus (Ψαρόνι του Ταύρου)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Turdus torquatus alpestris (Απλική τσίχλα)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) (Αλπικός Τρίτωνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Agrodiaetus damon (Αγροδίαιτος ο Δάμων)
Apatura iris (Απάτουρα η Ίρις)
Σχόλια για τα είδη