Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Βόρειο άκρο Ευβοίας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060062
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 42960.47
Χερσαία Έκταση (ha) 40700.0
Συνολική Περίμετρος (km) 232.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 991.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μια περιοχή μεγάλης έκτασης που περιλαμβάνει ποικιλία ενδιαιτημάτων (βουνά με λίγα δάση, γεωργικές πεδινές εκτάσεις, μικροί υγρότοποι).
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Παρουσιάζει ενδιαφέρον για την ενδημική χλωρίδα και την ερπετοπανίδα. Σημαντική περιοχή για τα μεταναστευτικά υδρόβια πουλιά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Πυρκαγιές, έντονο κυνήγι, υπερβόσκηση, επέκταση του οδικού δικτύου. Εντατικές υδατοκαλλιέργειες, τουριστική ανάπτυξη, διατάραξη της εισροής γλυκού νερού.
Τρωτότητα Οι υγρότοποι και οι περιφερειακές περιοχές είναι ευαίσθητες στην διατάραξη της εισροής γλυκού νερού προς αυτές.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Alcea pallida pallida
Asperula ophiolithica
Athamanta macedonica
Campanula euboica
Centaurea euboica intermedia
Centaurea pichleri pichleri
Dorycnium pentaphyllum germanicum
Elatine alsinastrum
Ephedra major procera (Εφέδρα η επιμήκης)
Fritillaria euboeica
Geocaryum parnassicum
Inula verbascifolia parnassica
Leptoplax emarginata
Leucojum aestivum aestivum
Nigella arvensis rechingeri
Onosma euboicum
Ophrys insectifera
Orchis purpurea
Papaver albiflorum
Polygonum patulum
Quercus pedunculiflora (Ντουσκοβελανιδιά (Ντούσκο))
Silene oligantha pseudoradicosa
Thlaspi tymphaeum
Vicia pinetorum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calidris ferruginea (Δρεπανοσκάληθρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Cisticola juncidis juncidis (Κιστικόλη (Ντουλαπάρης))
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Motacilla flava feldegg (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata striata (Σταχτομυγοχάφτης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη