Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Κούρνα και γύρω βουνά
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030050
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 561.34
Χερσαία Έκταση (ha) 600.0
Συνολική Περίμετρος (km) 12.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 412.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μικρή λίμνη γλυκού νερού, με κάποιες μεγάλες πηγές, χείμαρρoι και παράκτιο έλος.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Δύο από τις ελάχιστες τοποθεσίες με ανοιχτή επιφάνεια γλυκού νερού στην Κρήτη. Πολύ σημαντικός σταθμός των μεταναστευτικών πουλιών ( παρυδάτια, πάπιες, ερωδιοί, βουτηχτάρια, χαλκόκοτες).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων, έντονο κυνήγι, άντληση νερού για άρδευση.
Τρωτότητα Ο παράκτιος υγρότοπος απειλείται από την κατασκευή εξοχικών κατοικιών και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη κτιστεί.Το κυνήγι αποτελεί επίσης πρόβλημα.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Vitex agnus-castus (Λιγαριά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Acrocephalus scirpaceus (Καλαμοποταμίδα)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Alectoris chukar (Νησιώτικη πέρδικα)
Anas crecca (Κιρκίρι)
Anas querquedula (Σαρσέλα)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis carduelis carduelis (Καρδερίνα)
Carduelis chloris chloris (Φλώρος)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Cygnus olor (Κύκνος)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Numenius phaeopus (Σιγλίγουρος)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Otus scops (Γκιώνης)
Parus major major (Καλόγερος)
Phylloscopus trochilus trochilus (Θαμνοφυλλοσκόπος)
Plegadis falcinellus
Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι)
Porzana parva (Μικροπουλάδα)
Rallus aquaticus (Νεροκοτσέλα)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tringa erythropus (Μαυρότριγγας)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa ochropus (Δασότριγγας)
Tringa stagnatilis (Βαλτότριγγας)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Tyto alba alba (Τυτώ)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Cyrtodactylus kotschyi bartoni (Κυρτοδάκτυλος του Μπάρτον)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Podarcis erhardii cretensis (Σιλιβούτι της Κρήτης)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη