Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Καστοριάς (Ορεστιάδα)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010028
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καστοριάς
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3788.30
Χερσαία Έκταση (ha) 3800.0
Συνολική Περίμετρος (km) 29.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 890.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 620.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Λίμνη γλυκού νερού, βάθους 8-9 m, σε λοφώδη και μερικώς δασώδη περιοχή. Στις όχθες της βρίσκεται η πόλη της Καστοριάς. Οι υγρές ζώνες γύρω από τη λίμνη χρησιμοποιούνται εντατικά για αγροκαλλιέργειες και φυτείες με Λεύκες, αλλά τα υγρά λιβάδια, οι καλαμιώνες, τα δάση πάνω σε προσχωσιγεννή εδάφη, οι φράχτες και τα έλη αποτελούν πλούσια ενδιαιτήματα πουλιών.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για ερωδιούς, βουτηχτάρια, κορμοράνους και επίσης για την Βαλτόπαπια (Aythya nyroca) - μια από τις καλύτερες τοποθεσίες στην Ελλάδα. Στην περιφερειακή ζώνη υπάρχουν μεγάλα αρπακτικά πουλιά. Επίσης εμφανίζονται τα θηλαστικά Lutra lutra (Βίδρες).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης από αστικές και βιομηχανικές πηγές (επεξεργασία δέρματος), ήδη υπάρχουν ευτροφικές συνθήκες. Η επέκταση της πόλης της Καστοριάς προκαλεί μείωση των παράκτιων ενδιαιτημάτων. Επίσης παρατηρούνται εδαφικές αποθέσεις κατά μήκος της ακτής.
Τρωτότητα Τα αστικά λύματα και οι αγροχημικές απορροές προκαλούν ρύπανση της λίμνης.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Althaea officinalis
Ceratophyllum submersum
Eleocharis palustris palustris
Juncus inflexus
Nuphar lutea
Phragmites australis
Potamogeton crispus
Trapa natans (Τράπα η πλέουσα)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Rhinolophus ferrumequinum (Τρανορινόλοφος)
Αξιόλογα Πτηνά
Acrocephalus melanopogon (Μουστακοποταμίδα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Cygnus olor (Κύκνος)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Podiceps cristatus (Σκουροβουτηχτάρι)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Cyprinus carpio (Γριβάδι (Κυπρίνος))
Esox lucius (Τούρνα)
Perca fluviatilis (Περκί)
Rutilus rutilus (Τσιρώνι)
Scardinius erythrophthalmus (Κοκκινοφτέρα)
Silurus glanis (Γουλιανός)
Tinca tinca (Γληνί)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη