Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Βουνά του Έβρου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Εβρου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 67381.06
Χερσαία Έκταση (ha) 2300.0
Συνολική Περίμετρος (km) 143.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 54.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μεγάλη περιοχή δάσους κυρίως με φυλλοβόλα αλλά και κωνοφόρα. Μικτό δάσος βελανιδιών, μακία και προσχωσιγεννή δάση κατά μήκος των χειμάρρων.Σε χαμηλό υψόμετρο, στους πρόποδες των λόφων με περισσότερη διάβρωση, υπάρχουν επιφανειακοί βράχοι, ρεματιές, γκρεμοί και ρέματα με νερό το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μη παραγωγικές περιοχές έχουν μετατραπεί σε φυτείες πεύκων. Κοντά στα χωριά υπάρχουν παλιά, μικρής έκτασης χωράφια με φυτοφράχτες και ώριμα δέντρα. Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής βόσκεται.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ολόκληρη η περιοχή του Έβρου είναι γνωστό ότι έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία αρπακτικών πουλιών και ερπετοπανίδας στην Ευρώπη. 24 είδη αρπακτικών αναπαράγονται, ενώ άλλα 12 είδη εμφανίζονται το χειμώνα ή είναι απλώς διερχόμενα. Πλούσια και καλά μελετημένη πανίδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Αντικατάσταση των δασών βελανιδιάς με πεύκα, μη ελεγχόμενος τουρισμός, παράνομο κυνήγι, παράνομη συλλογή αυγών των γυπών.
Τρωτότητα Μερικά είδη σπάνιων αετών και γυπών βρίσκονται στα πρόθυρα εξαφάνισης εξαιτίας της έντονης δασικής εκμετάλλευσης και του κυνηγίου.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthriscus nemorosa
Cistus laurifolius (Λαδανιά η δαφνόφυλλη)
Dianthus giganteus subgiganteus
Dianthus pinifolius pinifolius
Euphorbia amygdaloides amygdaloides
Ferulago sylvatica confusa
Genista lydia (Γενίστα της Λυδίας)
Heracleum sphondylium ternatum
Minuartia greuteriana
Paeonia peregrina
Pinus brutia (Τραχεία πεύκη)
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Salix xanthicola (Ιτιά της Ξάνθης)
Silene spergulifolia
Trifolium hybridum hybridum
Tulipa australis
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Citellus citellus gradojevici (Σπερμόφιλος)
Dryomys nitedula wingei (Δεντρομυωξός)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Glis glis argenteus (Δασομυωξός)
Glis glis pindicus (Δασομυωξός της Πίνδου)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lepus europaeus creticus (Λαγός της Κρήτης)
Lepus europaeus cyrensis (Λαγός)
Lepus europaeus ghigii (Λαγός)
Lepus europaeus meridici (Λαγός του Μερίντισι)
Lepus europaeus niethammeri (Λαγός του Νιεθάμμερ)
Lepus europaeus parnassius (Λαγός του Παρνασσού)
Lepus europaeus rhodius (Λαγός της Ρόδου)
Lutra lutra (Βίδρα)
Lynx lynx (Λύγκας)
Martes foina (Κουνάβι)
Martes martes (Δεντροκούναβο)
Meles meles (Ασβός)
Microtus guentheri hartingi (Αρουραίος της Μεσογείου)
Microtus guentheri macedonicus (Αρουραίος της Μακεδονίας)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Myomimus personatus (Μυόμιμος)
Myotis mystacinus (Μουστακομυωτίδα)
Rhinolophus ferrumequinum (Τρανορινόλοφος)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sciurus vulgaris lilaeus (Σκίουρος ο Λιλέος)
Sorex araneus (Κοινή μυγαλή)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Vormela peregusna (Στικτοϊκτίδα)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Aegypius monachus (Μαυρόγυπας)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Aquila rapax orientalis (Στεπαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius nubicus (Παρδαλοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Milvus migrans migrans (Τσίφτης)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Oenanthe pleschanka (Παρδαλοπετρόκλης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber najadum kalymnensis (Σαΐτα της Καλύμνου)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Pelobates syriacus balcanicus (Πηλοβάτης)
Podarcis erhardii biinsulicola (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii buchholzi (Σιλιβούτι του Μπούχολτς)
Podarcis erhardii elaphonissi (Σιλιβούτι της Ελαφονήσου)
Podarcis erhardii kinarensis (Σιλιβούτι της Κινάρου)
Podarcis erhardii levithensis (Σιλιβούτι της Λεβίθας)
Podarcis erhardii makariaisi (Σιλιβούτι των Μακάρων)
Podarcis erhardii megalophthenae (Σιλιβούτι το Μεγαλόφθηνο)
Podarcis erhardii ophidusae (Σιλιβούτι της Οφιδούσας)
Podarcis erhardii pachiae (Σιλιβούτι της Παχιάς)
Podarcis erhardii phytiusae (Σιλιβούτι της Πυτιούσας)
Podarcis erhardii punctigularis (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii subobscura (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii thessalica (Σιλιβούτι της Θεσσαλίας)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Telescopus fallax pallidus (Αγιόφιδο της Κρήτης)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Triturus vulgaris graecus (Κοινός Τρίτωνας)
Vipera berus bosniensis (Αστρίτης)
Vipera xanthina (Οθωμανική οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη