Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος
Perdix perdix Καμπίσια πέρδικα
Pernis apivorus Σφηκιάρης
Porzana porzana Στικτοπουλάδα
Phalacrocorax aristotelis Θαλασσοκόρακας
Porzana parva Μικροπουλάδα
Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα
Phalaropus lobatus Ερυθρόλαιμος φαλαρόποδας
Porphyrio porphyrio Σουλτανοπουλάδα
Pluvialis squatarola Αργυροβροχοπούλι
Philomachus pugnax Μαχητής
Plegadis falcinellus
Phoenicurus moussieri Κοκκινονούρης του Μουσιέ
Phoenicurus ochruros Καρβουνιάρης
Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα
Phylloscopus inornatus Κιτρινόφρυγος φυλλοσκόπος
Phylloscopus sibilatrix Δασοφυλλοσκόπος
Phylloscopus borealis Χιονοφυλλοσκόπος
Pandion haliaetus Ψαραητός
Podiceps cristatus Σκουροβουτηχτάρι