Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anser erythropus Νανόχηνα
Anser anser anser Σταχτόχηνα
Apus apus apus Σταχτάρα
Alauda arvensis arvensis Σταρήθρα
Accipiter gentilis butoides Διπλοσάινο
Anthus campestris campestris Χαμοκελάδα
Alauda arvensis cantarella Σταρήθρα
Aegithalos caudatus caudatus Αιγίθαλος
Aquila chrysaetos chrysaetos Χρυσαητός
Aegithalos caudatus europaeus Αιγίθαλος
Accipiter gentilis gentilis Διπλοσάινο
Aquila heliaca heliaca Βασιλαητός
Aquila chrysaetos homeyeri Χρυσαητός …
Apus pallidus illyricus Ωχροσταχτάρα
Anthus spinoletta littoralis Νεροκελάδα …
Aegithalos caudatus macedonicus Αιγίθαλος της Μακεδονίας
Apus melba melba Σκεπαρνάς
Accipiter nisus nisus Τσιχλογέρακο
Aquila rapax orientalis Στεπαητός
Asio otus otus Νανόμπουφος