Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rana graeca Ελληνικός Βάτραχος
Rissa tridactyla Ρίσσα
Rallus aquaticus Νεροκοτσέλα
Rhinolophus euryale Μεσορινόλοφος
Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος
Rhinolophus hipposideros Μικρορινόλοφος
Rhinolophus mehelyi Ρινόλοφος του Μεχέλυ
Rhamnus pichleri Ράμνος του Πίχλερ
Rhamnus pumilus Ράμνος ο νάνος
Rhamnus sibthorpianus Ράμνος του Σίμπθορπ
Robinia pseudacacia Ψευδακακία
Rorippa islandica Ρορίππα η ισλανδική
Rorippa prolifera Ρορίππα η γονοφόρος
Rosa agrestis Αγριοτριανταφυλλιά η αγροτική
Rosa agrestis Αγριοτριανταφυλλιά η αγροτική
Rosa arvensis Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία
Rosa canina Αγριοτριανταφυλλιά η κυνοροδή
Rosa caryophyllacea Αγριοτριανταφυλλιά η καρνόφυλλη
Rosa dumalis Αγριοτριανταφυλλιά η θαμνώδης
Radiola linoides