Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Agrimonia eupatoria eupatoria
Allium paniculatum euboicum
Apodemus mystacinus epimelas Βραχοποντικός
Astragalus epiglotis epiglotis Αστράγαλος η επιγλωτίς
Acantholimon echinus echinus Ακανθολιμών ο εχίνος
Apodemus sylvaticus dichrurus Δασοποντικός ο δίχρουρος
Amelanchier parviflora dentata Αμελάνχιερ το οδοντωτό
Allium guttatum dalmaticum
Acrometopa cretensis daedali Ακρομετώπη του Νταίνταλ
Agama stellio daani Κροκοδειλάκι το νταάνιο
Astragalus thracicus cylleneus
Anthemis arvensis cyllenea Ανθέμιδα της Κυλλήνης
Allium bourgeaui cycladum
Allium cupani cupani
Astragalus creticus creticus
Apodemus sylvaticus creticus Δασοποντικός της Κρήτης
Acantholimon echinus creticum Ακανθολιμών ο κρητικός
Aethionema saxatile creticum
Allium bourgeaui creticum
Alcea pallida cretica