Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pimpinella tragium polyclada
Ptilotrichum cyclocarpum pindicum
Plantago media pindica
Pinus pinaster pinaster Παραθαλάσσιο πεύκο
Pica pica pica Καρακάξα
Podarcis erhardii phytiusae Σιλιβούτι της Πυτιούσας
Podarcis peloponnesiaca phryne Γουστέρα της Φρύνης
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus Κοκκινονούρης
Polygala supina phodopea
Petronia petronia petronia Πετροσπουργίτης
Pterocephalus perrenis perrenis
Poa bulbosa perligulata
Podarcis peloponnesiaca peloponnesiaca Γουστέρα της Πελοποννήσου
Podisma pedestris pedestris Πόδισμα …
Pinus nigra pallasiana Ανατολικό μαυρόπευκο
Podarcis erhardii pachiae Σιλιβούτι της Παχιάς
Phylloscopus bonelli orientalis Βουνοφυλλοσκόπος
Podarcis erhardii ophidusae Σιλιβούτι της Οφιδούσας
Portulaca oleracea oleracea
Parus caeruleus ogliastrae Γαλαζοπαπαδίτσα