Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sesleria doerfleri
Scirpus mucronatus
Sesleria robusta
Sesleria taygetea
Sesleria tenerrima
Sesleria vaginalis
Setaria italica
Setaria pumila
Setaria verticillata
Setaria viridis
Sherardia arvensis
Sibbaldia parviflora
Sibthorpia europaea
Silene cerastoides
Silene aegaea
Sideritis curvidens
Sideritis euboea
Sideritis lanata
Saxifraga aizoides
Solidago virgaurea