Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene pusilla pusilla
Silene dichotoma racemosa
Sideritis raeseri raeseri
Silene radicosa rechingeri
Scutellaria rupestris rechingeri
Stachys recta recta
Sideritis montana remota
Silene gigantea rhodopea
Scabiosa graminifolia rhodopensis
Seseli rigidum rigidum
Scorzonera purpurea rosea
Saxifraga rotundifolia rotundifolia
Smyrnium perfoliatum rotundifolium
Silene sedoides runemarkii
Scutellaria rupestris rupestris
Salamandra salamandra salamandra Σαλαμάνδρα
Saxifraga juniperifolia sancta
Silene conica sartorii
Solanum nigrum schultesii
Stachys swainsonii scyronica