Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula trachelium athoa
Centaurea athoa athoa
Carex atrata atrata
Centaurea attica attica
Crocus sieberi atticus
Cricetulus migratorius atticus Νανοκρικετός
Carduelis chloris aurantiiventris Φλώρος …
Coronella austriaca austriaca Ασινόφιδο
Crataegus monogyna azarella Κραταιγός ο μονόγυνος
Cyperus longus badius
Carthamus lanatus baeticus Κάρθαμος ο Μπαιτικός
Crocus olivieri balansae
Carduelis carduelis balcanica Καρδερίνα η Βαλκανική
Crocidura suaveolens balcanica Κηπομυγαλή των Βαλκανίων
Cardamine raphanifolia barbareoides
Calliptamus barbatus barbatus Καλλίπταμος ο γενειοφόρος
Cyrtodactylus kotschyi bartoni Κυρτοδάκτυλος του Μπάρτον
Carduelis cannabina bella Φανέτο …
Convolvulus betonicifolius betonicifolius
Cyrtodactylus kotschyi beutleri Κυρτοδάκτυλος του Μπέτλερ