Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium neapolitanum
Arenaria biflora
Allium nigrum
Achillea aegyptiaca
Arenaria cretica
Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς
Arenaria deflexa
Achillea depressa
Ajuga iva
Aristolochia cretica
Arenaria fragillima
Arenaria gionae
Arenaria phitosiana
Arenaria graveolens Αρενάρια η δύσοσμη
Arenaria guicciardii Αρενέρια του Γκουϊτσιάρντι
Aristolochia bodamae
Aristida coerulescens
Astragalus mayeri