Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hieracium praealtum bauhinii
Helichrysum stoechas barrelieri
Hieracium pseudopilosella banaticola
Hypericum rumeliacum apollinis
Helichrysum microphyllum
Herniaria degenii
Helichrysum italicum
Helichrysum heldreichii
Helichrysum doerfleri
Haplophyllum coronatum
Hainardia cylindrica
Heracleum orphanidis
Heptaptera colladonioides
Helichrysum amorginum
Heracleum platytaenium Ηράκλειο το πλατυταίνιο
Heracleum humile Ηράκλειο το χαμηλό
Hermodactylus tuberosus
Herniaria cinerea
Helianthus tuberosus
Haplophyllum buxbaumii