Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dianthus formanekii
Dianthus diffusus
Datura stramonium
Dactylorhiza romana
Datura metel
Dianthus cruentus
Dianthus cinnamomeus
Datura innoxia
Dactylorhiza pindica
Dianthus carthusianorum
Datisca cannabina
Dianthus brachyzonus
Dianthus biflorus
Dasypyrum villosum
Dactylorhiza macedonica
Dactylorhiza cordigera
Dianthus bessarabicus
Dianthus arpadianus
Dasypyrum hordeaceum
Dianthus androsaceus