Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Urtica pilulifera
Urtica urens
Utricularia vulgaris
Umbilicus albido-opacus
Umbilicus chloranthus
Umbilicus erectus
Umbilicus horizontalis
Umbilicus intermedius
Umbilicus parviflorus
Umbilicus rupestris
Utricularia minor
Urginea maritima
Urospermum picroides
Urtica dioica dioica
Urtica dubia
Ursus arctos Αρκούδα
Ulmus glabra Βουνοφτελιά
Ulmus laevis Δασοφτελιά
Ulmus minor minor Καραγάτσι
Uvarovistia uvarovi Ουβαροβιστία του Ουβάρωφ