Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Calystegia sepium sepium
Calycocorsus stipitatus
Caltha palustris
Campanula columnaris
Caltha palustris laeta
Calamintha cretica
Calamintha grandiflora
Cachrys ferulacea
Callitriche truncata truncata
Calamagrostis pseudophragmites
Calamagrostis varia
Calamagrostis arundinacea
Callitriche lenisulca
Callitriche obtusangula
Callitriche pulchra
Callitriche stagnalis
Calamintha hirta
Calamagrostis epigejos
Calendula suffruticosa suffruticosa
Calystegia silvatica