Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Pimpinella pretenderis
Pimpinella rigidula
Pimpinella saxifraga
Pimpinella tragium depressa
Pimpinella tragium polyclada
Pimpinella tragium tragium
Pinguicula balcanica balcanica
Pinguicula crystallina hirtiflora
Paris quadrifolia
Papaver guerlekense
Phyteuma orbiculare
Piptatherum coerulescens
Piptatherum holciforme
Piptatherum miliaceum miliaceum
Piptatherum miliaceum thomasii
Pisum sativum elatius
Pisum sativum sativum
Plantago afra
Physospermum cornubiense
Petrorhagia fasciculata