Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Myrmecophilus ochraceus Μυρμηκόφιλος ο ωχράδης
Myrtus communis tarentina Μυρτιά η Τερεντίνιος
Myrtus communis communis Μυρτιά η κοινή
Myotis bechsteini Μυωτίδα του Μπεχστάιν
Myotis brandtii Μυωτίδα του Μπραντ
Myotis nattereri Μυωτίδα του Νάττερερ
Myotis daubentoni Μυωτίδα του Νταουμπέντον
Myomimus personatus Μυόμιμος
Moltkia petraea Μόλτκια η Πετραία
Morimus funereus Μόρινος ο …
Mergus albellus Νανοπρίστης
Micromys minutus Νανοπόντικας
Mustela nivalis galinthias Νυφίτσα
Monticola saxatilis Πετροκότσυφας
Myotis capaccinii Ποδαρομυωτίδα
Mauremys caspica rivulata Ποταμοχελώνα
Merops superciliosus persicus Πρασινομέροπας
Miniopterus schreibersii Πτερυγονυχτερίδα
Myotis emarginatus Πυρρομυωτίδα
Malpolon monspessulanus insignitus Σαπίτης