Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Piptatherum coerulescens
Pinus sylvestris sylvestris Δασόπευκο
Pinus pinea Κουκουναριά
Pinus pinaster pinaster Παραθαλάσσιο πεύκο
Pinus peuce Μακεδονικό πεύκο
Pinus nigra nigra Μαυρόπευκο
Pinus nigra pallasiana Ανατολικό μαυρόπευκο
Pinus montana Βουνόπευκο
Pinus heldreichii Ρόμπολο
Pinus halepensis Κοινό πεύκο
Pinus brutia Τραχεία πεύκη
Pinguicula crystallina hirtiflora
Pinguicula balcanica balcanica
Pimpinella tragium polyclada
Pimpinella tragium tragium
Pimpinella tragium depressa
Pimpinella saxifraga
Pimpinella rigidula
Pimpinella pretenderis
Pimpinella peregrina