Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Triturus vulgaris graecus Κοινός Τρίτωνας
Triturus cristatus karelinni Λοφιοφόρος Τρίτωνας
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) Αλπικός Τρίτωνας
Salamandra salamandra salamandra Σαλαμάνδρα
Salamandra luschani helverseni Σαλαμάνδρα της Καρπάθου
Rana ridibunda ridibunda Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Rana graeca Ελληνικός Βάτραχος
Rana epeirotica Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Rana dalmatina Ευκίνητος Βάτραχος
Pelobates syriacus balcanicus Πηλοβάτης
Hyla arborea arborea Δεντροβάτραχος
Bufo viridis viridis Πρασινόφρυνος
Bufo bufo bufo Χωματόφρυνος
Bombina variegata scabra Κιτρινοβομβίνα
Bombina bombina Κοκκινοβομβίνα