Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene armeria
Silene apetala
Silene antri-jovis
Silene ammophila ammophila
Silene ammophila carpathae
Silene alba divaricata
Silene aegaea
Silene adelphiae
Sideritis syriaca syriaca
Sideritis sipylea
Sideritis scardica
Sideritis romana purpurea
Sideritis raeseri raeseri
Sideritis raeseri attica
Sideritis perfoliata athoa
Sideritis perfoliata perfoliata
Sideritis montana montana
Sideritis montana remota
Sideritis lanata
Sideritis euboea