Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cicuta virosa
Ciconia nigra Μαυροπελαργός
Ciconia ciconia Λευκοπελαργός
Cichorium spinosum
Cichorium pumilum Άγριο ραδίκι
Cichorium intybus
Cichorium endivia Αντίδι
Cicerbita alpina
Cicer incisum
Cicer graecum
Cicendia filiformis Κικένδια η νηματόμορφη
Chrysosplenium alternifolium
Chrysopogon gryllus
Chrysochraon dispar dispar Χρυσοχράων ο ντισπάρ
Chrysanthemum segetum Χρυσάνθεμο το αρουραίο
Chrysanthemum coronarium Χρυσάνθεμο το στεφανωματικό
Chrozophora tinctoria Χρωζοφόρα η βαφική
Chrozophora obliqua Χρωζοφόρα η λοξή
Chondrostoma vardarensis Γουρουνομύτης
Chondrostoma prespensis Σκουμπούζι