Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Erysimum mutabile
Erysimum moesiacum Ερύσιμο της Μοισίας
Erysimum microstylum
Erysimum linariifolium
Erysimum horizontale
Erysimum hayekii
Erysimum graecum
Erysimum drenowskii
Erysimum diffusum
Erysimum cuspidatum
Erysimum creticum
Erysimum corinthium
Erysimum cheiranthus
Erysimum cephalonicum
Erysimum candicum candicum
Erysimum candicum carpathum
Erysimum calycinum
Erysimum atticum
Erysimum asperulum
Eryngium ternatum