Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cruciata pedemontana
Cruciata laevipes
Cruciata glabra
Crucianella macrostachya
Crucianella latifolia
Crucianella imbricata
Crucianella graeca
Crucianella bythinica
Crucianella angustifolia
Crocus veluchensis
Crocus tournefortii
Crocus speciosus speciosus
Crocus sieberi atticus
Crocus sieberi sublimis
Crocus sieberi sieberi
Crocus sieberi nivalis
Crocus robertianus
Crocus pulchellus
Crocus pelistericus
Crocus pallasii pallasii